do-nhiet-do-serial-mg.png

Dòng Cảm Biến MG.

Là cảm biến được thiết kế cho các bề mặt đứng yên, với tính năng lục hút nam châm, rất thích hợp để sử dụng trong ứng dụng đòi hỏi sự rảnh tay của người dùng.


 • Type E Model:MG-11E-TS1-ANP
 • Type K Model:MG-11K-TS1-ANP


 • Type E Model:MG-64E-GW1-ANP
 • Type K Model:MG-64K-GW1-ANP

 

 • Type E Model:MG-21E-TS1-ANP
 • Type K Model:MG-21K-TS1-ANP


 • Type E Model:MG-24E-GW1-ANP
 • Type K Model:MG-24K-GW1-ANP


 • Type E Model:MG-33E-TA1-ANP
 • Type K Model:MG-33K-TA1-ANP

 

 • Type E Model:MG-34E-GX1-ANP
 • Type K Model:MG-34K-GX1-ANP