dau-do-nhiet-do-be-mat-loai-cs.png

Dòng cảm biến đo nhiệt độ bề mặt CS 

Là cảm biến bề mặt nhỏ được sử dụng để đo nhiệt độ của vật thể có kích thước nhỏ thích hợp cho việc kiểm tra nhiệt độ của các IC xử lý, IC số trong ngành sản xuất board mạch hoặc sản xuất IC.

                                                       Đo nhiệt độ chíp xử lý hay chíp số

 


 

 • Type E Model:CS-01E-010-1-TC1-ANP

 • Type K Model:CS-01K-010-1-TC1-ANP

  


 • Type E Model:CS-03E-010-1-TC1-ANP

 • Type K Model:CS-03K-010-1-TC1-ANP

 


 • Type E Model:CS-11E-010-1-TC1-ANP

 • Type K Model:CS-11K-010-1-TC1-ANP


 • Type E Model:CS-13E-010-1-TC1-ANP

 • Type K Model:CS-13K-010-1-TC1-ANP

 


 • Type E Model:CS-21E-010-1-TC1-ANP

 • Type K Model:CS-21K-010-1-TC1-ANP


 • Type E Model:CS-36E-010-1-TC1-ANP

 • Type K Model:CS-36K-010-1-TC1-ANP


 • Type E Model:CS-73E-010-1-TC1-ANP

 • Type K Model:CS-73K-010-1-TC1-ANP